RODO - klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa iż :

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest stowarzyszenie Stowarzyszenia JURA BIKE Amatorski Klub Kolarski z siedzibą w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 61/10 wpisane po numerem 44 do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy.


2. Stowarzyszenia JURA BIKE Amatorski Klub Kolarski nie powołuje inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem jurabike@interia.pl

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zadań statutowych Klubu, w tym w szczególności do : zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji zawodników, zgłaszania uczestników do udziału w zawodach , księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności na treningach i zawodach, ogłaszania wyników, wręczenia nagród, przygotowania relacji z imprez sportowych, publikacji zdjęć z wydarzeń i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, oraz uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu oraz odpowiadających temu celowi prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji działań statutowych. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wstąpienia do Stowarzyszenia bądź brania udziału w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być :

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze stowarzyszeniem JURA BIKE Amatorski Klub Kolarski przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest JURA BIKE Amatorski Klub Kolarski np. firmy księgowe, darczyńcy i podmioty wspierające stowarzyszenia JURA BIKE Amatorski Klub Kolarski. 

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych

  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

  4. przenoszenia danych

  5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.


8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

 

Zarząd Stowarzyszenia

JURA BIKE Amatorski Klub Kolarski

<<< strona główna